Kontakt / English

Potřebuji radu? Kontakt na poradnu a pomáhající organizace naleznu zde.

Vedení a koordinace:

Mgr. Michal Vybíral, odborný garant, michal.vybiral@ilom.cz, +420 723283857

Mgr. Evžen Nový, kurzy zvládání vzteku, evzen.novy@ilom.cz

PhDr. Martin Jára, psycholog, ředitel sdružení Liga otevřených mužů, e-mail: martin.jara@ilom.cz

Dotazy a informace můžete směřovat na info@ilom.cz

 

Projekt Muži proti násilí na ženách a dětech

LOM ve spolupráci s norskou partnerskou organizací Reform realizuje od července 2014 do června 2015 společný projekt „Muži proti násilí na ženách a dětech“, díky němuž do české praxe přináší tzv. metodu zvládání vzteku (anger management). Tato metoda učí klienty efektivnímu zvládání své agresivity v partnerských vztazích i ve výchově dětí a předchází tak případům domácího násilí. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů, a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR z programu Rodina a ochrana práv dětí. V rámci projektu probíhá proškolení českých odborníků v metodě zvládání vzteku, v roce 2015 pak LOM otvírá skupinu pro muže zaměřenou na zvládání vzteku. Muži i ženy mohou zdrama a anonymně kontaktovat poradnu na webu Bílé stužky.

V květnu a červnu 2015 Liga otevřených mužů, z.s. dále realizovala projekt bilaterální spolupráce „Muži proti násilí na ženách a dětech: sdílení dobré praxe v Norsku a v ČR“. V jeho rámci navštívili zástupci LOMu tři norské organizace: Alternativ til Vold (ATV), Reform a NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress – Národní centrum pro výzkum násilí a traumatu) a sdíleli s nimi zkušenosti o práci s muži, kteří se dopouštějí násilného chování v blízkých vztazích. Projekt byl podpořen z Fondu bilaterální spolupráce programu Dejme (že)nám šanci Nadace Open Society Fund Praha financovaného z Norských fondů.

Men against violence towards women and children Project

Since July 2014, LOM in cooperation with a norwegian partner Reform implements a project „Men against violence towards women and children“). The project brings into the Czech practice the „anger management“ method, teaching clients how to effectively manage their aggressive behavior in relationships with their partners and children, preventing thus domestic violence.  The project “Men against Violence towards Women and Children is being supported by the Open Society Fund Prague from the Let’s Give (Wo)men a Chance programme, financed from Norway Grants, and the Czech Ministry of Labor and Social Affairs. The project enables training of Czech experts in anger management method; in 2015, a group for men educating them in anger managements is open. Men and women can contact anonymously and free of charge the counseling service through the White Ribbon website.

In May and June 2015 LOM furthermore implemented a bilateral cooperation project „Men against violence towards women and children: sharing good practices in Norway and in the Czech Republic“. Representatives of LOM visited three organisations in Norway: Alternativ til Vold (ATV), Reform and NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress – National center for violence and traumatic stress studies) and shared with them experience in work with men who commit violence in close realtionships.  The project was supported by the Bilateral cooperation Fund of the Let’s Give (Wo)men a Chance programme, financed from Norway Grants.