LOM se zúčastnil odborné konference WWP EN v Záhřebu

V první půlce října se LOM v Záhřebu účastnil odborné konference evropské asociace Work With Perpetrators – European Network, která sdružuje organizace pracující s původci násilí. Akce se zúčastnilo na 40 odborníků z více než 20 zemí Evropy.

Ve dnech 11. – 13. října 2017 jsem reprezentoval LOM na odborné konferenci evropské asociace WWP EN, která sdružuje organizace pracující s původci násilí. Celkem akce se zúčastnilo cca 40 odborníků z více než 20 zemí Evropy, včetně hostů z Argentiny.

Odborná setkání, workshopy a panelové diskuse se zaměřily na témata odpovědnosti původců násilí a organizací s nimi pracujících, ochrany obětí domácího násilí a rozvoj dobré praxe. Nejpřínosnější v průběhu celé akce bylo široké spektrum výchozích koncepcí, modelů a forem práce s násilnými osobami, stejně jako jejich pozice v sociálním a legislativním systému daných států.

Ojedinělým workshopem byla prezentace kolegů z UK, kteří několik let pracují v multioborovém intervenčním programu zaměřeného na práci s vysoce rizikovými pachateli domácího násilí.

Součástí konference byla i posterová sekce, kde jsem mohl představit aktivity LOMu nejen v oblasti práce s agresí a násilím, ale i v dalších projektech.

Nezanedbatelným přínosem bylo navázání kontaktů na zástupce jednotlivých organizací, z nichž někteří – především z regionu jižní a střední Evropy – vyjádřili zájem o užší spolupráci s LOMem a o sdílení zkušeností a spolupráci na rozvoji metod.

Za LOM: Petr Hampacher

 

Akce se uskutečnila v rámci projektu Rozvoj kapacit a profesionalizace Ligy otevřených mužů, registrační číslo CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002003