Formy násilí

Není násilí jako násilí

Pokud jsme napadeni, musíme se bránit. Přiměřenou obranu vymezuje zákon. Násilí je i součástí některých sportů – má svá pravidla, která soupeři respektují.

Naopak násilí na slabších, kteří nemají možnost se účinně bránit, ať už v podobě bití, týrání, nepřiměřeného trestání, zneužívání fyzické převahy, sexuálního nebo jiného násilí je nepřípustné. Proti němu se staví Bílá stužka. Namísto násilí by měli muži volit v partnerských vztazích úctu, respekt a dialog, ve výchově pak pozitivní rodičovství bez ponižujících trestů.

Násilí mužů páchané na ženách se dlouhou dobu považovalo za společensky přijatelné a v myslích některých mužů přetrvává hluboce zakořeněná představa o mužské nadřazenosti a právu rozhodovat o životech „svých“ žen – manželek a dcer.

Násilí páchané na dětech je o to závažnější, že se mu nemohou bránit. Velmi často jsou týráni svými rodiči, které milují a vzhlíží k nim jako ke svým vzorům. Nejen že trpí samotným aktem týrání, ale také si násilné vzorce chování nesou do života a mají problém násilí a případné sexuální zneužívání oddělit od skutečných projevů lásky a náklonnosti. Takové zážitky se odrážejí prakticky ve všech oblastech jejich života.

Mnohé ženy a děti jsou vystavovány různým formám ponižujícího a násilného chování, často ze strany mužů:

 

Domácí násilí

Násilí, k němuž dochází mezi blízkými osobami v rodině a domácnosti, je jednou z nejrozšířenějších forem násilí. Jeho formy jsou různorodé, a někdy končí až smrtí jednoho z partnerů. Domácí násilí má podobu fyzického, psychického, sexuálního, ekonomického či jiného násilí, nejčastější je jejich kombinace. Opakuje se, jeho intenzita se stupňuje a je dlouhodobé. Tak se postupně stává součástí běžného života v domácnosti. Více než 90 % obětí domácího násilí jsou ženy.  (Zdroj)

V 80 % případů jsou pasivními účastníky násilí i děti. (Voňková, J.,Lienau, S., Jak dál v právní úpravě domácího násilí? Gender. Rovné příležitosti. Výzkum. 2002, č. 1, s. 9-10)

Více než třetina žen v České republice zažila během svého života některou z forem násilí ze strany svého partnera. (Zdroj)

Děti se stávají svědky domácího násilí i oběťmi tělesného týrání.

Sexuální násilí

Sexuálního násilí se na ženách a dětech často dopouštějí jejich blízcí (přítel, manžel, důvěryhodný dospělý, člen rodiny), ale i pro ženu a dítě neznámí násilníci. Do této oblasti spadá znásilnění, obchod s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, pohlavní zneužívání dětí a komerční sexuální zneužívání dětí.

Další formy násilí

Za násilí považujeme i takové projevy chování, které dané osoby neohrožují fyzicky, ale poškozují jejich psychiku: citové týrání, pronásledování (stalking), šikana na pracovišti a ve škole, sexuální obtěžování nebo zanedbávání dítěte.

Nelze bagatelizovat ani násilí páchané na mužích. I když se na něj Bílá stužka nezaměřuje, oběti tohoto typu násilí si stejně jako ženy a děti ohrožené násilím zaslouží solidaritu a potřebují pomoc. Domácí násilí páchané ženami na mužích je více skryté, protože je takových případů méně. Týraní muži také méně vyhledávají pomoc – nechtějí být v roli oběti. Domácí násilí na ženách je viditelnější i proto, že má častěji větší fyzické následky.

Chci se dozvědět víc?